دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : طاهره   حاج ابراهیمی

پست الکترونیکی : hajebrahimi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ادیان و عرفان تطبیقی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادیان و عرفان تطبیقی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ادیان و عرفان تطبیقی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیرگروه تخصصی ادیان وعرفان تطبیقی (مقطع کارشناسی ارشد)

تاریخ استخدام : 1379-07-01

طاهره حاج  ابراهیمی

طاهره حاج ابراهیمی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : دانشیار

^